Ръка за ръка, с поглед към света

2013-2014г.

Проект BG051PO001-4.1.05-0130

„Ръка за ръка, с поглед към света”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Водеща организация – Община Аксаково

Партньори: ОУ „Св.Кл.Охридски”, с.Изворско; ОДК-Аксаково

Бюджет:111 134лв.

Цел на проекта: Образователна и социална интеграция на децата от етническите малцинства.

Специфични цели:

  1. Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание, чрез допълнителни занимания в извънкласни форми на децата от етническите малцинства.
  2. Насърчаване към етническа толерантност, междукултурно обучение в духа на взаимното опознаване, уважение и сътрудничество.  

България – традиции, бит и култура

„Детска творческа академия” – 2010г.

„България – традиции, бит и култура”

Водеща организация – Асоциация на Българските Черноморски Общини

Партньори: ОДК-Аксаково; ОУ „ Св.Кл.Охридски”, с.Кичево; ОУ „Св.Кл.Охридски” , с.Изворско.

Бюджет: 196133.92лв.

Финансираща организация: Европейски социален фонд и РБ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; BG 051PO 001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г.